Internkunder har to funksjoner.  De brukes som lagerkunder for kapitalvarer og ved internfakturering av klargjøring/påkost.


Internkunder skal ha Bokføringsregel = Salg Internt (eller tilsvarende).
Kontonr for internkunden skal være en intern lagerkonto eller kostnadskonto.  Aldri konto for kundefordringer 1500 eller 1210 (etter gammel kontoplan).

Bokføringskategori settes etter type internkunde.

Det mest vanlige er å fakturere internt til kostpris, så dette velges på den enkelte kunden.  Hvilken kostpris som benyttes bør henge sammen med den kostprismodellen som er valgt under Klientinnstillinger.   Hvis den er snittkost kan det være mest riktig at internfaktureringen også skjer med snittkost.  Hvis det er en internkunde som gjelder garanti fakturering ovenfor leverandør kan det være mest riktig med Kostpris.  Dette er en vurdering man må ta i de enkelte tilfellene.
Lagerkunde


En internkunde som skal fungere som lagerkunde må legges inn under tilknytninger i Merke-/modellregisteret.  Alle individer som knyttes til en intern lagerkunde kommer med på rapporten Individer på lager.


Dette angis ved at internkunden er eier av individ.

Internfakturering


Internkunder brukes for internfakturering av påkost/klargjøring for nye/brukte individer,  reklamasjon internt og reklamasjon mot leverandør.   Samt andre kostnader man ønsker å måle ved internfakturering. Kan f.eks opprette en internkunde for uttak av varer internt for å dokumentere lagerbelastning og kostnaden på en god måte.


På internkunden legger man inn den kostnadskontoen som skal debiteres ved fakturering.  Dette skal være en lagerkonto 14xx hvis man bruker lagerbelastning ved salg, såkalt automatisk kostnadsføring. Ellers en kostnadskonto 43xx hvis påkost skal kostnadsføres direkte.  Eventuelt en annen kostnadskonto hvis det er noe annet enn påkost/klargjøring som faktureres på kunden.  Opprett derfor en internkunde for hver kostnadstype (hovedbokskonto) du ønsker å oppdatere ved internfakturering.


Ved å opprette en intern lagerkunde for Ny og en for Brukt og gi de hver sin lagerkonto blir lagerverdien for disse adskilt i regnskapet.  Ved internfakturering bokføres påkost til denne kontoen og Art blir automatisk satt til Påkost.Eksempel på internkunder:

For internkunder skal som nevnt Bokføringsregelen settes til Salg Internt.  Når fakturaen bokføres i regnskapet brukes derfor kontooppsettet for Salg Internt (eks mva) for den aktuelle kontogruppen.  Dette krever derfor at alle aktuelle kontogrupper har definert en bokføringsregel for Salg Internt.  Hvis dette mangler får man feilmelding ved bokføring av fakturaen.