Konteringsoppsett er maler for hvordan de ulike bilagstypene skal bokføres.  Gjør man en grundig jobb med disse oppsettene vil bilagsregistreringen bli utrolig effektiv og få en god flyt.  Det må opprettes et konteringsoppsett for hver kostnadstype for den enkelte leverandør.  Fra leverandørkortet under fanen Betingelser, angis de konteringsoppsettene som skal gjelde bilag fra den enkelte leverandøren.  Hvis det kun legges inn ett oppsett på leverandøren blir dette default.  Hvis det legges inn flere maler får man opp disse som valg under Bokføring – Oppsett ved dokuenthåndtering.

Med konteringsoppsett lærer du opp dokumentsenteret til å gjøre dette automatisk neste gang.


Konteringsoppsett ligger som en egen meny.  Opprett Ny med + knappen.

Gi en Beskrivelse som er dekkende for konteringen, slik at det ikke er noen tvil om hvordan bilaget blir bokført, og klikk Lagre.

Opprett de mest vanlige oppsettene og suppler med flere etter hvert som det blir behov for nye konteringer.

En liste over konteringsoppsett kan f.eks se slik ut:Enkel postering

For en enkel postering med kun en kostnadskonto opprettes det en linje slik som vist nedenfor.

I Prosent feltet angis andel av beløpet som skal føres mot kontoen.  Denne settes til 100% når det kun er en debetkonto, slik som vist nedenfor.


Splittet postering

Splittet postering er aktuelt hvis kostnader skal fordeles mellom ulike kostnadskonti eller avdelinger ut fra en prosentsats.

Ved fordeling mellom flere avdelinger opprettes en linje pr avdeling med riktig prosent.  Kontoen blir da lik på alle linjene.

Evt kan det også være forskjellig kostnadskonto med ulike satser, uten at det er avdelinger involvert.


Manuell fordeling av beløp

For bilag som ikke har en fast prosentfordeling fra gang til gang velges prosentfordeling 0%.  Da legger man selv inn beløpene på de forskjellige kostnadslinjene.  


Importbilag

For importbilag trengs det litt flere kontoreferanser for å bokføre innførsels mva på riktig måte.

Her skal grunnlaget for import mva bokføres D 4380 mvakode 80 og kredit 4381 uten mvakode.  Siden tollverdien må bokføres inkl.mva legger man inn prosentsats=125% på den raden.

Konteringsoppsettet vil automatisk håndterer alt med importmva med dette oppsettet.

For mer detaljer om kontering av importbilag se her


Kreditnota

Konteringsoppsettet angis ut fra hvordan en faktura skal konteres.  For kreditnota brukes beløp med minus fortegn, og bilagstype angis som Kreditnota for å fremkomme på riktig måte.