Konteringsoppsett er maler for hvordan de ulike bilagstypene skal bokføres.  Gjør man en grundig jobb med disse oppsettene vil bilagsregistreringen bli utrolig effektiv og få en god flyt.  Det må opprettes et konteringsoppsett for hver bilagstype som skal bokføres.  Dette gjelder føring av reskontrobilag rettet mot leverandør og kunde, og alle andre type bilag.  Det opprettes konteringsoppsett for bokføring av inng.faktura for den enkelte leverandør. Et oppsett kan brukes for flere leverandører hvis det skal bokføres mot samme konto.  Tilsvarende for utbetaling til leverandør, hvis man da ikke bruker remittering med avregningsretur.

Fra leverandør-/kundekortet under fanen Styring, angis de konteringsoppsettene som skal gjelde for den enkelte leverandøren.  Malene får man opp som valg ved dokumenthåndtering.

    • Dersom leverandør/kunde har konteringsoppsett tilknyttet vil bare disse vises.
    • Dersom leverandør/kunde kun har ett oppsett blir dette default.  
    • Dersom leverandør/kunde IKKE har oppsett, vil vi se om konteringstypen har konteringsoppsett tilknyttet og bare vise disse.


Med konteringsoppsett lærer du opp dokumentsenteret til å gjøre dette automatisk neste gang.


Konteringsoppsett ligger som en egen meny.  Opprett Ny med + knappen.

Gi en Beskrivelse som er dekkende for konteringen, slik at det ikke er noen tvil om hvordan bilaget blir bokført, og klikk Lagre.

Opprett de mest vanlige oppsettene og suppler med flere etter hvert som det blir behov for nye konteringer.

For mer sjeldne bilag trenger man ikke konteringsoppsett, men kan da velge å bokføre manuelt i dokumentsenteret.

En liste over konteringsoppsett kan f.eks se slik ut:


Enkel postering

For en enkel postering med kun en kostnadskonto opprettes det en linje slik som vist nedenfor.

I Prosent feltet angis andel av beløpet som skal føres mot kontoen.  Denne settes til 100% når det kun er en debetkonto og hele beløpet skal føres til samme konto, slik som vist nedenfor.


Splittet postering

Splittet postering er aktuelt hvis kostnader skal fordeles mellom ulike kostnadskonti eller avdelinger ut fra en prosentsats.

Ved fordeling mellom flere avdelinger opprettes en linje pr avdeling med riktig prosent.  Kontoen blir da lik på alle linjene.

Evt kan det også være forskjellig kostnadskonto med ulike satser, uten at det er avdelinger involvert.


Manuell fordeling av beløp

For bilag som ikke har en fast prosentfordeling fra gang til gang velges prosentfordeling 0%.  Da legger man selv inn beløpene på de forskjellige kostnadslinjene.  


Importbilag

For importbilag trengs det litt flere kontoreferanser for å bokføre innførsels mva på riktig måte.

Selve varekjøpet skal bokføres med mvakode 21 for å markere grunnlaget.  Siden konto 1430 også brukes for varekjøp innland med mvakode 1 må det angis en Overstyrt mva-kode 21.

Grunnlaget for import mva bokføres D 4380 mvakode 80 (ligger fast på konto i kontoplan) og kredit 4381 uten mvakode. Siden tollverdien må bokføres inkl.mva legger man inn prosentsats=125% på den raden.  Dvs at du da i beløpsfeltet skal legge inn nettobeløpet, så vil mva-beløpet bli lagt til.

Konteringsoppsettet vist nedenfor vil automatisk håndterer alt med importmva.

Hvis det er mer naturlig for deg å bokføre varekjøps faktura og innførselsbilaget separat så oppretter du to forskjellige konteringsoppsett, dvs de to radene nedenfor legges inn i hver sitt oppsett.

For mer detaljer om kontering av importbilag se her


Kreditnota

Trenger ikke eget konteringsoppsett for kreditnota.  Bruker samme som for bokføring av kjøps fakturaen.  Det som er viktig er å velge Konteringstype=Kreditnota som har avkryssing for Omvendt postering.  På den måten snus fortegnet på posteringen.  Beløpet for kreditnotaen skal da legges inn uten fortegn.


Postering med dimensjoner

Hvis en kontering alltid skal ha en fast verdi for en dimensjon (f.eks prosjekt, art, kampanje, avdeling) legges disse inn for den enkelte kontoraden.
Det er bl.a aktuelt for konteringsoppsett Innkjøp kapitalvarer, som alltid skal ha Art=Kjøp når den inngående fakturaen bokføres. Da skal også prosjektnr legges inn, men dette vil variere fra individ til individ. Hvis kontoen i kontoplanen er satt til å kreve både prosjektnr og art vil man få et varsel hvis dette er glemt ved registrering av bilaget.


Opprette fra dokumentsenter/bilagsregistrering

Hvis man jobber med manuell kontering for et bilag kan man fra menyen velge Lagre som konteringsoppsett.  På den måten kan man enkelt lage maler parallelt med at man konterer bilag.  Du får da opp en dialog der du legger inn Beskrivelse for malen, så har du den til senere.