Fra 1. januar 2017 ble det innført en ny ordning for innberetning, beregning og betaling av moms ved innførsel av varer til Norge.


Ordningen innebærer at momspliktige virksomheter skal beregne utgående innførselsmva med omvendt avgiftsberegning ved innførsel av varer og innrapportere dette i egne poster i den nye Mva-Meldingen.


Det er ingen endring i reglene for fortolling, tollskyldneransvar og beregningsgrunnlaget for innførselsmoms. Endringen er begrenset til hvem som beregner og innrapporterer momsen. Viser til Sticos eller annet oppslagsverk for mer detaljerte beskrivelser. Vi viser her et eksempel for hvordan posteringen må utføres.


Eksempel på postering i dagbok:

  1. Fakturaen fra leverandøren bokføres til varekjøpskonto, evt lagerkonto med mvakode 21.
  2. Mvaposteringen føres ut fra et beregnet grunnlag for importmoms.Fra hovedbok søk:Varefaktura, pkt 1
Varefakturaen fra leverandøren bokføres til samme konto som tidligere. Direkte til lagerkonto 14xx eller til varekjøp 43xx avhengig om du bruker automatisk kostnadsføring eller ikke. Eneste forskjellen fom 2017 er at det skal bokføres med mvakode 21 for å markere grunnlaget. Hvis du bruker samme konto for varekjøp innland og import må du passe på å overstyre til rett mvakode for det enkelte bilaget.


Varekjøpet skal ikke fremgå på Mva-meldingen, men skal fremgå på Mva-Spesifikasjonen for å markere grunnlaget. Mva skal bokføres med eget bilag.


Beregning og bokføring av moms på import, pkt 2
Grunnlaget for importmoms må beregnes ut fra tolldeklarasjon som bl.a kan lastes ned fra Altinn. Det er sagt at denne legges ut i slutten av hver mnd, og skal da brukes for å beregne et samlet mvabeløp for alle varekjøp fra utlandet som har vært ila mnd. Denne listen skal også sjekkes mot varefakturaene. Dette er en manuell rutine og manuell beregning som må utføres ut fra en beregningsmodell.


Følgende skal inngå (ref Sticos):


Varens pris (Fakturabeløp * tolletatens omregningskurs)
+ Eventuell forsikring
+ Kostnader til emballasje og lignende
+ Eventuelle gebyrer, markedsføring, meklersalær, garantier, royalties, provisjoner eller lignende
+ Fraktkostnader
= Tollverdien


Tollverdien er grunnlag for importmoms. For å komme frem til rett brutto grunnlag tar du
tollverdien*1.25. Selve håndteringen av disse utregningene kan ikke vi bistå med, men det er mye dokumentasjon tilgjengelig om dette. Evt sjekk med egen revisor får å få de rette rutinene på plass. Bruttogrunnlaget for moms bokføres debet ‘Beregningsgrunnlag varer innførselsavg 25%’ med mvakode 81 (eks konto 4380) og kredit ‘Motkonto beregningsgrunnlag innførselsavg 25%’ uten mvakode (eks konto 4381).


NB! Det er viktig at dette bokføres på en og samme bilagslinje som eksemplet viser slik at mva beregningen blir riktig.


I vårt eksempel er varefakturaen og bokføringen av momsen bokført etter hverandre i samme bunt for å vise posteringene relatert til et varekjøp. I praksis blir disse bokført hver for seg og gjerne på forskjellig tidspkt.


Slik fremgår den omvendte avgiftsplikten for varekjøp på Mva-Meldingen, som fremgår under Periodiske rutiner – MVA-terminer: