Rutinen for fakturering av kapitalvarer følger vanlige faktureringsrutiner.  Opprett salget som en ordre og fakturer.  For mer detaljer om faktureringsrutinen se her.

For detaljer rundt grunnoppsettet for kapitalvaresalg se her.


Det som er spesielt for kapitalvaresalg er knytning til individer og rett bruk av varenr for salg/innbytte.Forutsetninger som legges til grunn før du kan starte faktureringen:

  • Individet må være opprettet på riktig lagerkunde for nytt eller brukt.

  • Innbytteindivid må være registrert på kunden som er opprinnelig eier, dvs kunden som skal bytte inn kjøretøyet.

  • Individet må ha rett modelltype og individstatus.

  • For å få rett kostpris for individet må inng.faktura for kjøp av nytt individ være bokført med rett prosjektnr og Art=Kostpris.  Gjøres i dagbok.
    Alternativt kan kostprisen legges inn i parameter-feltet kostpris (som har type KPRIS i Merle-/modellregisteret) hvis inng. faktura ikke er mottatt.

  • Innbytte individet må være fakturert (dvs registrert som innkjøpt med kreditnota) før det brukte kjøretøyet kan viderefaktureres til ny kunde.  Dette gir kostpris for individet.

  • Klargjøring/påkost for individet må faktureres før selve salget fullføres.

  • Summen av innkjøp og påkost kalkuleres automatisk inn som kostpris når individet legges til på ordre, samt rekalkuleres ved fakturering.Fremgangsmåten for salg er lik for alle typer individer, både nytt og brukt.


Innbytte av kjøretøy kan registreres sammen med salg av kjøretøy eller alene på egen ordre.  Innbytte av individ blir håndtert regnskapsmessig som et kjøp av brukt (forutsatt at det er lagt inn rette kontoreferanser for innbytte).
NB!  Varenr for salg av brukt skal aldri brukes for innbytte.   Dette gir feil i regnskapet.


Hvis flere kjøretøyer er involvert på en og samme ordre må disse legges inn på separate blokker.  Dette siden det kun er et individ som kan knyttes til en blokk, og prosjektnr for individet overføres til blokka.


Hvordan opprette salg/innbytte: