Ved utfakturering belastes alltid lageret på dagens dato, selv om en faktura blir omdatert til en annen dato/periode.  

Ved varemottak oppdateres varelageret med den datoen det registreres, men regnskapet oppdateret ut fra bilagsdato/periode for bokføring av inng.faktura.

Dette kan f.eks føre til at en lagerbeholdning belastes med x antall den 01/07/22 (som er den dagen du sitter med faktureringen), men at fakturaen blir tilbakedatert til 30/06/22.  Regnskapsmessig betyr dette at lagerbelastningen mot konto 14xx skjer på periode 202206, men at beholdningen for varen er oppdatert den 01/07/22.  

Ved avstemming av varelager mot regnskap pr 30/06/22 vil man ha to rapporter med ulikt grunnlag.  Slike avvik må avdekkes for å kunne vurdere om man har korrekt lagerverdi i regnskapet. 


Til dette kan man bkruke rapporten Lagerverdi - periodeavvik, som viser avvik mellom det som er loggført for varer og regnskapsmessig bokført i en gitt periode.


Viktig å være klar over at denne rapporten ikke klarer å avdekke slike avvik hvis tilbakedatering/fremdatering utføres på tvers av flere måneder. Man må derfor innføre noen 'interne kjøreregler' om at det ikke må tilbakedateres over mer enn 2 uker.

Med disse forutsetningene kan rapporten kjøres ut for to uker på hver side av et månedskifte.  F.eks 15/06/22-15/07/22.

For tidsrommet 15/06-30/06 får man avvik for utg.faktura.

For tidsrommet 01/07-15/07 får man avvik for varemottak/fakturakontroll.  Dette forutsetter at det kjøres fakturakontroll med autobokføring på et allerede registrert varemottak.  Blir riktig uansett om det er fakturakontroll med PO Matching eller 'manuell fakturakontroll' med autobokføring.  Dette siden det må foreligge en kobling mellom fakturakontroll linjen og raden i lagerloggen.

Hvis man f.eks kjører ut rapporten for 01/06-30/06 får man bare riktige avvik den ene veien, dvs bare de som gjelder utfakturering.  Så denne vil ikke gi et riktig samlet grunnlag.

Datoselekteringen må være rundt det periodeskiftet som skal vurdere, så den kan ikke kjøres ut på tvers av flere måneder.


Aktuelle rapporter:

- Saldobalanse pr 202206

- Lagerverdiliste pr 30/06/22

- Lagerverdi-periodeavvik


Utskrift av Lagerverdi - periodeavvik

Ved utskrift av rapporten Lagerverdi - periodeavvik sjekkes dato opp mot fakturadato.  Altså at fakturadatoen er innenfor dato-filteret og at loggdatoen er i en annen periode(måned) i begge retninger.


Det er lagerverdien for regnskapet som anses for å være korrekt.  Dermed er det beløpet på lagerverdilisten som må justeres for å sammenligne mot regnskapet, for på den måten å dokumentere evt avvik.  
Viktig å være klar over at det ikke skal bokføres noen beholdningsendringer ut fra denne rapporten.  Det som evt skal bokføres er det som måtte henge igjen som avvik etter at man har tatt hensyn til denne rapporten.

I forbindelse med årsoppgjør vil det derimot være riktig å føre periodiseringer ut fra denne rapporten for f.eks 15/12/22-15/01/23.


Rapporten er gruppert for 'Utgående faktura' og 'Inngående faktura'.


- Utgående faktura / minus endring: 

Lister ut varer der lagerbelastningen har skjedd i perioden etter fakturaperioden/regnskapsperioden 202206.

Ved utfakturering skjer lagerbelastningen på den datoen faktureringen utføres, og regnskapet oppdateres ut fra fakturadato som kan være tilbake i tid.

Verdien må derfor trekkes fra på lagerverdilisten pr 30/06/22 for å kunne sammenlignes mot regnskapet.


- Inngående faktura / pluss endring:

Lister ut varer der varemottaket har skjedd i perioden etter fakturaperiode/regnskapsperiode 202206.

Varemottak skjer med 'dagens dato' og fakturakontrollen bokføres mot regnskapet ut fra den bilagsdatoen som angis.    Verdien av mottaket må derfor legges til på lagerverdilisten pr 30/06/22 for å få riktig sammenligningsgrunnlag.


Totalt sett for hele rapporten er det de samme vurderingene som gjøres. 

- Hvis minus trekkes verdien fra på lagerverdilisten

- Hvis pluss legges verdien til på lagerverdilisten.