Purringer genereres ut fra definert purreoppsett og purrenivå. Som en engangsjobb må purreoppsett klargjøres og varenr for renter og gebyr på opprettes og legges inn under Klientinnstillinger.  Purreoppsett og purremetoder er tilgjengelig fra hovedmenyen.

  

Purreoppsett

 

Inne på purreoppsettet angis hvordan man ønsker å utføre purringer. Hvilken purremetode som skal brukes, antall purrenivåer, intervall dager mellom purrenivåer osv. 

 

Purremetoder som kan velges er:

- Papitutskrift:  Genererer et purrebrev med henvisning til forfalte fakturaer med beløp, restsaldo og evt påløpte renter.

- SMS:  Sender en SMS med enkel tekst og viser til forfalt faktura og beløp.  Ikke noe vedlegg sendes med. Begrenset info.

- E-post: Genererer en PDF påminnelse pr faktura til kunden.  Dvs at det blir flere purringer til en og samme kunde hvis det er flere fakturaer som purres.  

- Lindorff: Overfører saker automatisk til Intrum (tidligere Lindorff) for inkasso oppfølging.  Krever oppsett for integrasjon.

- Inkasso: For manuell overføring av saker til inkassobyrå. Markerer saker som sent til inkasso, men innebærer ingen integrasjon. For mer info se her.

- E-post (kunde gruppert med purrebrev):  Genererer et samlet purrebrev som en PDF til kunden der alle forfalte fakturaer listes opp med henvisning til forfalte fakturaer med beløp, restsaldo og evt påløpte renter. Sendes som vedlegg pr mail.
Krever egen mal for purringer, for oppsett se her.

 

Med eksemplet over blir det sendt ut en påminnelse pr epost 10 dager etter forfall, med purrebrev som vedlegg.

Etter 14 dager sendes det ut inkassovarsel på papirutskrift, og etter ytterligere 14 dager overføres saken til Intrum for inkasso oppfølging.

 

Man står fritt til å velge den kombinasjonen av purremetoder som passer best for sin bedrift.

 

Viser også et eksempel der alt kjøres ut på papirutskrift.  Det tredje purrenivået fanger opp de postene som er klare for inkasso. Disse postene kan skrives ut på en inkassoliste som manuelt sendes videre til et inkassobyrå.  Men det er absolutt å anbefale å bruke integrasjon mot Intrum for automatisk oppfølging av inkassosaker.

  


Parametre:

For noen parametre er det mulighet for å overstyre standard innstillinger som i utg.pkt hentes fra Klientinnstillinger. Dette vises i nedre del av skjermbildet, når markøren står på den aktuelle linjen. 

Hvis det ikke fylles ut noe her brukes standard innstillinger.
Noen retningslinjer

  • Hvis man skal kunne kreve gebyr på purrebrev eller gebyr på inkassovarsel, må det gå minst 14 dager etter forfall, samt at betalingsfristen på purringen/inkassovarselet må ha frist på 14 dager eller mer.
  • Det er kun tillatt å legge på purregebyr på skriftlig purring og PDF purring, dvs ikke på elektronisk purring.
  • Det er kun anledning til å kreve gebyr for purring og inkassovarsel to ganger samlet.  Dvs at hvis gebyr kreves for 1. og 2. purring kan man ikke legge til gebyr på inkassovarselet.
  • Dette gjelder både for bedriftskunder og privatkunder. Ovenfor bedriftskunder kan man ha andre satser dersom dette er spesielt avtalt.
  • For mer detaljer rundt regler for purregebyr og renter, henviser vi til inkassoforskriftene, inkassoloven, Sticos eller annet oppslagsverk for regnskapsregler.
  • Hvis dere bruker Intrum for inkassooppfølging kan det være like greit å utelate renteberegning og gebyr på første purrebrevet man selv sender ut, og heller overlate dette til Intrum.Intrum/Inkasso


Purremetodene Lindorff og Inkasso brukes for å eksportere til inkassobyrå eller kjøre ut inkassoliste for manuell overføring. For oppsett av inkasso se egen artikkel her.Varenr for renter/purregebyr


Opprett en kontogruppe for bokføring av purregebyr/renter. F.eks styrt til konto 8070 Renteinntekter kunder.
Hvis det er ønskelig at purregebyr og renteinntekter skal til hver sin konto må det opprettes to kontogrupper.
Opprett egen varegruppe som denne kontogruppen knyttes til.


Opprett eget varenr for purregebyr og eget for renter. Disse knyttes til den aktuelle varegruppen med rett kontogruppen for Purregebyr/Renter.
Forslag til varenr: PG, R
Legg varen inn under Klientinnstillinger - Renter og gebyr.
Legg også inn Rentesats kredit og debet.
NB!  Forsinkelsesrenteloven viser til en rentesats på 9,25% fom 01/07/22.  Satsen endrer seg hvert halvår, så sjekk derfor loven for å finne korrekt rentesats.
Purretekst


Purreteksten legges inn/redigeres under Klientinnstillinger og fanen Rapporttekster.
Avgrens på Rapportnavn=Purrebrev og Språk=Norsk så får du tilgang til de aktuelle feltene.  Klikk på symbolet for 'Linjetekst'.


Standardteksten er som følger: