Dimensjonen Avdeling tas i brukt hvis din bedrift ønsker å se lønnsomheten for hver enkelt avdeling.  Alle inntekter og kostnader for avdelingen merkes med rett avdelingsnr ved fakturering av eksternt salg og internt salg.  Anta at du har avdelingene Delelager, Verksted og Salg.


Delelageret skal ha inntekten ved salg av deler både eksternt og internt, samt kostnaden ved kjøp av deler.


Verkstedet skal ha inntekten av arbeidstimer.


Salgsavdelingen skal ha inntekten av solgte individer, kostnaden ved kjøp av individer, kostnaden ved påkost av nye og brukte individer forbrukt fra verkstedet.


Avdelingene opprettes under menyvalget Dimensjoner.  Klikk på + for å legge til dimensjoner.   Dimensjonsverdi er avdelingsnr og beskrivelse er navnet.  Skal ikke velge Bruk nummerserie, og ikke Systemkoder for denne typen.Alt salg bokføres etter oppsett på varegrupper og kunder.  Det er også der avdelingsnr skal legges inn som en fast verdi.
Den avdelingen som skal ha inntekten for en varegruppe legges inn fast på varegruppen.  

Den avdelingen som skal ha kostnaden ved internfakturering legges inn fast på internkunden.

Ut over dette må også faste kostnader, lønnskostnader og annet fordeles mellom avdelingene for å få et reelt bilde pr avdeling.  For bilag som bokføres manuelt i regnskapet angis rett avdeling på den enkelte bilagslinjen manuelt.

Det er kun resultatkontiene som skal bokføres med avdeling.  Inne på den enkelte kontoen i kontoplanen setter feltet Avdelig=Ignorer for de kontiene som ikke skal ha avdeling.  Det er også mulig å legge inn fast avdeling for enkelte konti hvis det er noe som alltid skal til en avdeling.


Denne dimensjonen er ikke viktig for å få full uttelling av prosjektregnskapet for kapitalvaresalg, men den aktiveres for å kunne rapportere regnskap pr avdeling.


Ved å kjøre ut et avdelingsregnskap vil systemet plukke ut kun de posteringene fra hovedbok som er bokført med det aktuelle avdelingsnummeret.