Importveiviseren muliggjør fleksibel import og manipulering av data fra fil. Importveiviser-søket åpnes fra hovedmenyen. Her kan du også opprette og slette importer.


Opprette ny import


Type: Hvilke type data du ønsker å importere. 

Dataformat: Formatet på filen du ønsker å importere data fra*

 • Skilletegn: Kolonnene er separert med for eksempele semikolon eller andre tegn. Angi skilletegnet for din fil i Skilletegn.
 • Tilpasset: Brukes med filer som har faste kolonnebredder. 
 • XLS: Excel. Gammelt format.
 • XLSX: Excel. Nytt format.

Første rad inneholder headere: Når denne er huket av vil systemet hoppe over den første raden ved import og forhåndsvisning.


*Legg merke til hvordan Dataformatet påvirkerer kolonneoppsettet under Kolonneoppsett.


Kolonneoppsett

Bestemmer hvor i filen kolonnen skal hentes fra, hvilken felt i databasen det skal kopieres inn i, samt hvilke Transformasjoner som skal kjøres på dataene i mellomtiden. (les mer om Transformasjoner lenger ned)


Oppretting av kolonneoppsett kan gjøres på to måter:

 1. Trykk på knappen for "Nytt kolonneoppsett"
 2. Generer kolonneoppsett automatisk ved å slippe filen i vinduet. Dette må gjøres før du legger til andre kolonneoppsett, og er ikke kompatibelt med Dataformat Tilpasset.
  1. Om "Første rad inneholder headere" er aktivert, vil veiviseren automatisk forsøke å knytte disse opp mot "Til kolonner" om de har samme navn. I tillegg vil Notat-feltet fylles ut med teksten fra headeren.


Kolonnevelger for Dataformat Skilletegn, XLS og XLSX (Excel):

Angi her hvilken kolonne i filen data skal hentes fra. Dette kan skrive som tall, eller bokstaver som i Excel. Angi "Til Kolonne" for hvilket felt i databasen dataene skal importeres inn i.


Rabattkode/Rabattmatrise

Dersom leverandøren leverer prisfiler med rabattkoder, kan rabattkodene settes på varen ved hjelp av importveiviser.

Rabattkodene brukes for å angi direkte rabatter til en eller flere kunder/kundegrupper, les mer om dette her; rabattmatrise

Multikolonneoppsett:

Brukes for å hente data fra flere kolonner i filen og slå de sammen. I eksempelet under hentes data fra den første OG den andre kolonnen, og slås sammen i den rekkefølgen. I tillegg er det satt opp at skilletegn mellom dataene skal være "-". Merk at kolonnene slås sammen før transformasjoner kjøres. Ikke tilgjengelig for Dataformat Tilpasset.

Multikolonneoppsett kan også brukes til å legge data fra flere kolonner i filen inn i ett samlingsfelt (tabell/array). Disse feltene er merket med ([]), og skilletegn er ikke tilgjengelig for denne typen.

Kolonnevelger for Dataformat Tilpasset:

Angi her hvilke tegn (Fra og til) i filen data skal hentes fra. Angi "Til Kolonne" for hvilket felt i databasen dataene skal importeres inn i.


Overskrive

Ved import/oppdatering mot eksisterende data, vil du manuelt kunne velge hvilke "Til Kolonner" som skal overskrives. Merk at dette kun er tilgjengelig for utvalgte "Til Kolonner", og at dette kan endres over tid. 


Virtuelle kolonner 

For statiske data som ikke skal hentes fra filen kan det benyttes virtuelle kolonner. Benytt virtuelle kolonner sammen med Transformasjonen "Konstant verdi" for å oppgi en statisk verdi for hver rad som importeres. Dette kan for eksempel brukes for å importere varer inn i en gitt varegruppe.


Ignorerte kolonner

Ignorerte kolonner vil ikke bli med ved import.


Transformasjoner


Før dataene kopieres inn i databasen kan de transformeres på en rekke måter:

 • Prefiks: Legger til verdi fra Parameter før kolonneverdien
 • Suffiks: Legger til verdi fra Parameter etter kolonneverdien
 • Konstant verdi: Erstatter kolonnen med verdien i Parameter. Dette er for det meste kun aktuelt for Virtuelle kolonner (mer om det lenger ned)
 • Delvalg: Angi tegn nr fra og til i Parameter for å lese ut deler av en tekst eller nummer
 • Erstatt: Erstatte en verdi i kolonnen med en annen.
 • Standard verdi: Verdien i parameteret fylles bare inn dersom feltet i filen er tomt.
 • Regnefunksjoner:
  • Multiplikasjon
  • Divisjon
  • Addisjon
  • Subtraksjon
  • Avrunding


I tillegg er det mulig å kjøre en transformasjon bare dersom dataene oppfyller et vilkår med transformasjonenene Hvis (Tekst) og Hvis (Tall). Benytt Hvis (tall) for data som inneholder kun tall og skilletegn. I eksempelet over vil systemet legge på Suffikset "ABCDE", men bare dersom den eksisterende verdien starter med "ABCDE" fra før.


Merk: Alle transformasjoner er kumulative. Det vil si verdien fra en transformasjon mates inn i den neste.