Dato:  Bilagsdato


Periode: Regnskapsmåned for bilaget.  Sammen med årstall for bunten angir dette korrekt regnskapsperiode.


Bilagstype Angir typen bilag.  Ctrl+Ordskiller gir oppslag mot tabell.  Det kan legges fast styring til hver enkelt bilagstype, som f.eks bilagnrserie, fast kontoreferanse.     Vedlikeholdes under Klientinnstillinger (meny oppe i venstre hjørnet).


Bilagnummer:  Nest ledige bilagsnr tildeles fra bilagstypen.  Bilagnr kan overstyres, men da kan det være at den automatiske telleren sporer over, og deretter må justeres under Bilagstyper.
Første bilagnr kan også tildeles manuelt.  Bilagnr kan endres manuelt på linjene om nødvendig.  Pass da på at det ikke blir noen overlappende nr.


Postnr:  Ved føring av inng.faktura føres fakturanr i dette feltet.
Hvis man fører utg.faktura manuelt skal fakturanr legges inn her.  Dette gjelder kun for de som ikke fakturerer i Quick3.


Debet / Kredit konto:  Kan registrere på følgende måte:
- Taste inn kontonr
- Taste inn deler av kontonr + Enter -> Gir oppslag mot på kontoplan, kunder og leverandører med innledende nr
- Ctrl+Ordskiller -> Gir oppslag mot kontoplan
- Universalsøk:  Skrive kontonavn / leverandørnavn / kundenavn -> Gir oppslag på konto, leverandør og kunde som inneholder den teksten som er skrevet.


MVA kode:  Hentes direkte fra oppsett på den enkelte kontoen i kontoplanen.   Det er en MVA kode tilknyttet debetkonto og en tilknyttet kreditkonto.
Koden kan overstyres til 0 (tallet null) hvis det likevel ikke skal være mvaberegning på en postering til en pliktig konto.
Hvis det ikke ligger mvakode inne på en konto i kontoplanen kan man legge inn mvakoden manuelt ved postering.   Men for å få best mulig effektivitet ved bilagsregistrering er det å anbefale at det er egne konti for pliktig og fritt.  Dette blir også sikrere for korrekt mvaberegning. Mvakoder som kan benyttes må være opprettet i tabellen for Mva-typer.


Motpostnr:  Ved føring av innbetalinger og utbetalinger legges fakturanr inn i dette feltet.  Reskontro kryssingen skjer da automatisk når bunten bokføres.
Når du skal føre en innbetaling og har fakturanr er det enkleste å legge inn fakturanr i motpostnr aller først.  Da fylles kundenr, bankkonto og beløp ut automatisk, og bilaget er ferdig postert.  Det samme gjelder for utbetaling til leverandør.
For at dette skal fungere må man ha klargjort nødvendig oppsett inne på bilagstypen for innbetaling og utbetaling.


Beløp:  Posteres som bruttobeløp i dagbok.  Mva splittes ut når bunten bokføres.
Bilag bokføres ved å angi debet- og kreditkonto og beløp uten fortegn. Dette er mest vanlig.
Det er også mulig å legge inn kontonr i debet konto og angi beløp med fortegn. Dvs Debetkonto og negativt beløp blir kredit.
Hvis du fører valutabilag skal beløpet legges inn som valutabeløp.


Valuta:  Velg rett valutakode i forhold til valutaen på bilaget du posterer.  Ved bokføring av bunten bokføres beløpet i NOK i hovedbok.


Kurs:  Brukes for omregning til NOK eller egenvaluta.


Basebeløp:  For valutaføringer vises valutabeløpet i dette feltet.


Forfallsdato:  Kun nødvendig å fylle ut for inngående faktura fra leverandør og utgående faktura til kunde hvis det posteres manuelt.  Dette er sorteringsfilter for utskrift av aldersfordelt saldoliste for kunder og leverandører.
Forfallsdato er trekkdato for remitteringstransaksjoner.


KID:  Registreres for referanse til remittering og generering av avregningsretur.
For mer info om generering av utbetalingsfiler se Remittering.


Beskrivelse:  Fritekst