Importveiviseren muliggjør fleksibel import og manipulering av data fra fil. Importveiviser-søket åpnes fra hovedmenyen. Her kan du også opprette og slette importer.


Opprette ny import


Type: Hvilke type data du ønsker å importere. 

Dataformat: Formatet på filen du ønsker å importere data fra*

 • Skilletegn: Kolonnene er separert med for eksempele semikolon eller andre tegn. Angi skilletegnet for din fil i Skilletegn.
 • Tilpasset: Brukes med filer som har faste kolonnebredder. 
 • XLS: Excel. Gammelt format.
 • XLSX: Excel. Nytt format.
 • Tekstkvalifikator: Hjelper filtolkeren med å forstå hvor en kolonne starter og slutter. Dette gjør at du kan støtte skilletegn inne i teksten.
 • Escape-tegn: Hjelper filtolkeren overse enkelte tegn i teksten. Dette kan være nyttig om en tekstverdi også inneholder en tekstkvalifikator.

Første rad inneholder headere: Når denne er huket av vil systemet hoppe over den første raden ved import og forhåndsvisning.


*Legg merke til hvordan Dataformatet påvirkerer kolonneoppsettet under Kolonneoppsett.


Kolonneoppsett

Bestemmer hvor i filen kolonnen skal hentes fra, hvilken felt i databasen det skal kopieres inn i, samt hvilke Transformasjoner som skal kjøres på dataene i mellomtiden. (les mer om Transformasjoner lenger ned)


Oppretting av kolonneoppsett kan gjøres på to måter:

 1. Trykk på knappen for "Nytt kolonneoppsett"
 2. Generer kolonneoppsett automatisk ved å slippe filen i vinduet. Dette må gjøres før du legger til andre kolonneoppsett, og er ikke kompatibelt med Dataformat Tilpasset.
  1. Om "Første rad inneholder headere" er aktivert, vil veiviseren automatisk forsøke å knytte disse opp mot "Til kolonner" om de har samme navn. I tillegg vil Notat-feltet fylles ut med teksten fra headeren.


Kolonnevelger for Dataformat Skilletegn, XLS og XLSX (Excel):

Angi her hvilken kolonne i filen data skal hentes fra. Dette kan skrive som tall, eller bokstaver som i Excel. Angi "Til Kolonne" for hvilket felt i databasen dataene skal importeres inn i.Multikolonneoppsett:

Brukes for å hente data fra flere kolonner i filen og slå de sammen. I eksempelet under hentes data fra den første OG den andre kolonnen, og slås sammen i den rekkefølgen. I tillegg er det satt opp at skilletegn mellom dataene skal være "-". Merk at kolonnene slås sammen før transformasjoner kjøres. Ikke tilgjengelig for Dataformat Tilpasset.

Multikolonneoppsett kan også brukes til å legge data fra flere kolonner i filen inn i ett samlingsfelt (tabell/array). Disse feltene er merket med ([]), og skilletegn er ikke tilgjengelig for denne typen.Kolonnevelger for Dataformat Tilpasset:

Angi her hvilke tegn (Fra og til) i filen data skal hentes fra. Angi "Til Kolonne" for hvilket felt i databasen dataene skal importeres inn i.
Overskrive

Ved import/oppdatering mot eksisterende data, vil du manuelt kunne velge hvilke "Til Kolonner" som skal overskrives. Merk at dette kun er tilgjengelig for utvalgte "Til Kolonner", og at dette kan endres over tid. Virtuelle kolonner 

For statiske data som ikke skal hentes fra filen kan det benyttes virtuelle kolonner. Benytt virtuelle kolonner sammen med Transformasjonen "Konstant verdi" for å oppgi en statisk verdi for hver rad som importeres. Dette kan for eksempel brukes for å importere varer inn i en gitt varegruppe.Ignorerte kolonner

Ignorerte kolonner vil ikke bli med ved import.TransformasjonerFør dataene kopieres inn i databasen kan de transformeres på en rekke måter:

 • Prefiks: Legger til verdi fra Parameter før kolonneverdien
 • Suffiks: Legger til verdi fra Parameter etter kolonneverdien
 • Konstant verdi: Erstatter kolonnen med verdien i Parameter. Dette er for det meste kun aktuelt for Virtuelle kolonner (mer om det lenger ned)
 • Delvalg: Angi tegn nr fra og til i Parameter for å lese ut deler av en tekst eller nummer
  • Tips: Om du angir et negativt tall som første parameter vil du ta utgangspunkt i enden av teksten.
 • Erstatt: Erstatte en verdi i kolonnen med en annen. Om verdien forekommer flere ganger vil alle erstattes.
 • Erstatt og avbryt: Om verdien i kolonnen er lik det første parameteret, vil den erstattes med verdien i det andre parameteret.
 • Standard verdi: Verdien i parameteret fylles bare inn dersom feltet i filen er tomt.
 • Regnefunksjoner:
  • Multiplikasjon
  • Divisjon
  • Addisjon
  • Subtraksjon
  • Avrunding
 • Ekskluder rad


Hvis-transformasjoner

I tillegg er det mulig å kjøre en transformasjon bare dersom dataene oppfyller et vilkår med "Hvis (Tekst)" og "Hvis (Tall)".

Benytt Hvis (tall) for data som inneholder kun tall og skilletegn. I eksempelet over vil systemet legge på Suffikset "ABCDE", men bare dersom den eksisterende verdien starter med "ABCDE" fra før.


Merk: Alle transformasjoner, med unntak av "Erstatt og avbryt" er kumulative. Det vil si verdien fra en transformasjon mates inn i den neste. 


Ekskluder rad

Ekskluder rad brukes for å vaske ugyldige rader fra importen. Brukes i kombinasjon med "Hvis"-transformasjoner.

Eksempel for å luke ut alle rader i vareimport hvor priskolonnen har verdien 0:


Forhåndsvisningen vil vise verdien som streket ut om den har blitt ekskludert:

 


Parameterlister 


For å kjøre "Hvis"-transformasjoner mot flere verdier samtidig kan du benytte deg av parameterlister ved å angi parameteret separert med semikolon på denne måten: "Verdi1;Verdi2;Eksempel;1;2;3".


Eksempel Hvis (tall) = 1;10;30 -> multipliser verdien med 2;

Denne vil treffe for alle verdier i kolonnen som er enten 1, 10 eller 30. De vil da bli 2, 20 eller 60.Datoformater

Følgende formater vil kunne leses uten behov for transformasjon:

(y = år, M = måned, d = dag, h = time, m = minutt, s = sekund)

 • "yyyy-MM-dd"
 • "yyyyMMdd"
 • "dd.MM.yyyy"
 • "yyyy-MM-dd hh:mm:ss"
 • "yyyyMMdd hh:mm:ss"
 • "dd.MM.yyyy hh:mm:ss"
 • "yyyy-MM-ddThh:mm:ss"


For andre formater brukes transformasjontypen Dato/tid format, hvor man da angir formatet på samme måte som eksemplene over. Har du f.eks. en dato i følgende format: 2023.14.04 for 14. April 2023 bruker vi følgende transformasjon: